Občianske združenie pre TRANSPLANTÁCIE BUNIEK

ODBORNÉ ČLÁNKY

Mimoriadne úspechy SR v transplantácii

Tandemová transplantácia mnohopočetného myelómu
(ojedinelý spôsob terapie)

Pri terapii mnohopočetného myelómu MUDr. Lakota, CSc. so svojim tímom už od začiatku používal tandemovú transplantáciu. Na rozdiel od väčšiny pracovísk použili v NOÚ systém zberu KB pred každou HDT (vysokodávková terapia). Zber KB sa vykoná pred prvou chemoterapiou a po 3 - 6 mesiacoch nasleduje zber PKB II a potom ďalšia chemoterapia a podanie PKB II.

Ďalší úspech - zavedenie čisteného štepu
Ďalším míľnikom v histórii transplantačného programu bolo zavedenie čistého štepu ( pozitívna selekcia CD 34+ buniek) Prvú autológnu transplantáciu s pozitívne selektovanými CD 34+ bunkami NOÚ uskutočnili v marci 1995. Doterajšie výsledky sa malom súbore pacientiek sú sľubné. Priority majú pacientky s inflamatórnym karcinómom (zápalový rakovinový nádor) prsníka, kde celkové prežívanie pacientiek pri 66 mesačnom sledovaní je 63%. (v malom súbore pacientiek). Pre "nedokonalé" porovnanie: celkové prežívanie pacientiek po konvenčnej CHT pri 36 mesačnom sledovaní je 36%. Vzhľadom na dostupnosť a možnosť pozitívnej selekcie CD 34+ buniek použili takýto štep aj v transplantácii pri Hodgkinovej chorobe. Takto transplantovaní pacienti dosiahli 80 % kompletných remisi. Pacienti transplantovaní len nečistenými krvotvornými bunkami dosahovali do 40% dlhodobých kompletných remisií. Vzhľadom na nemožnosť rozvíjania transplantačného programu s personálnych dôvodov, bol až do roku 2000 plne rozvíjaný len autológny transplantačný program.

Prvá minialogénna transplantácia
Ukázalo sa však, že liečba non - Hodgkinovho lymfómu, ktorý relapsoval po vysokodávkovej chemoterapii a TKB je možná práve podávaním (HLA identických) darcovských krvotvorných buniek po redukovanej chemoterapii. Za výdatnej duchovnej podpory profesora Slavina z Jeruzalemu sa uskutočnila v NOÚ prvá minialogénna transplantácia krvotvornými bunkami v novembri 2000 u pacienta s relapsovaným a progredujúcim non- Hodgkinovým lymfómom po autológnej TKB. Pacient dosiahol "spontánnu" kompletnú remisiu pri 100% chimérizme (obdobie, keby je pacient bez akýchkoľvek príznakov ochorenia) a žil 22 mesiacov po minialogénnej TKB. Výsledky boli veľmi sľubné, aj pri použití danej metodiky u 2 pacientov s pokročilým Grawitzovým tumorom (nádor na obličke). Prvá pacientka zomrela na masívny syndróm rozpadu nádoru (darcovský systém začal prudko ničiť nádor a ona zomrela na toxicitu po rozpade nádoru). Druhý pacient dosiahol kompletnú remisiu po 4 týždňoch po transplantácii. Spontánne (samovoľne) prestal užívať imunosupresívne lieky, zomrel po 6 mesiacoch po transplantácii. Na pitve nebol nájdený nijaký nádor.

Kam s KB po odbere - zníženie koncentrácie
Po izolácii KB je potrebné zachovať biologické vlastnosti buniek na dlhší čas zmrazením. Tento proces sa nazýva kryoprezervácia. Pôvodne sa podávali KB vždy čerstvé. Poznanie, že je bunky je možné dlhodobo konzervovať bez toho, aby stratili svoje biologické vlastnosti, umožnilo zavedenie kryoprotektívnych látok. Základná zložka používaná ako kryoprotektívum je dimetylsulfoxid (DMSO). Táto látka zabráni tomu, aby bunky vo vysokom mraze popraskali. Takto zmrazené bunky je možné skladovať v parách tekutého dusíka (-196 Celzia) teoreticky neobmedzený čas. Ďalší objav NOÚ, ku ktorému sa môže hrdo hlásiť MUDr. Lakota, CSc., sa týka práve kryoprotektívnych látok. Okrem toho, že nám slúžia k uschovávaniu KB, je táto látka veľmi toxická a môže spôsobiť infarkt, hypertenziu, arytmiu, zlyhanie dýchania. Je logické, že čím je tejto látky menej, tým menšie je aj nebezpečenstvo toxicity pre pacienta. Štandardne sa hodnota rovná 10%. MUDr. Lakota pri svojej mravenčej laboratórnej práci zistil, že sa dá výrazne znížiť jej koncentrácia. Kým vo svete sa používa 10%, on používa 2,2%. Nepozoruje žiadne vedľajšie nežiaduce účinky a konzervované bunky prežijú a narastú. Tento objav zaujal Francúzov, ktorí pracujú už podobne ako MUDr. Lakota, CSc. s 2,2% koncentráciou.

Výber článku:

Copyright 2014 ©
Občianske združenie pre TRANSPLANTÁCIE BUNIEK.
Všetky práva vyhradené.
KONTAKT
Stránku navrhol a vytvoril Ing. Martin Rimbala © 2014